Jesteś tutajStrona głownaPROW 2007-2013Działanie 1.1

Działanie 1.1

Działanie 1.1. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
     
Cel działania – doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.
Beneficjent – szkolenia będą prowadzone przez instytucje i podmioty szkoleniowe, prywatne lub publiczne oraz konsorcja przez nie tworzone, posiadające doświadczenie w organizacji szkoleń dla rolników lub posiadaczy lasów oraz odpowiednią kadrę dydaktyczną i bazę szkoleniową.
Działanie będzie regulować Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działaniem tym będzie zajmował się podmiot, któremu minister właściwy do spraw rozwoju wsi powierzy na podstawie umowy, wykonywanie zadań instytucji zarządzającej jako zadania delegowane; wyłoniony w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.


Jesteś naszym 15052 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74